РЕШЕЊЕ ЛАП 2023. са пратећом документацијом – Обавезе пре и после потписивања уговора и обрасци за извештавање

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године, за 2023. годину

________________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕЗЕ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Потребно је доставити, са датумом не ранијим од датума доношења Решења о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године, за 2023. годину:

Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису обезбеђена из других извора

Изјаву о непостојању сукоба интереса

Мониторинг изјаву (доставља искључиво савез удружења/удружење које ће реализовати мониторинг програма/пројеката)

и обрасце и документа за отварање посебног наменског динарског подрачуна Управе за Трезор:

Упутство за отварање подрачуна

  1. Налог за отварање подрачуна код Управе за Трезор – Образац НОпопуњава се електронски и доставља у једном примерку,
  2. Картон депонованих потписа лица корисника јавних средстава (КЈС) овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима са подрачуна – попуњава се електронски и доставља у два примерка потписан и оверен,
  3. Оверени потписи лица овлашћених за заступање на прописаном обрасцу – ОП Образац – два примерка, могу се доставити и фотокопије документа, и 
  4. Овлашћење за преузимање картона депонованих потписа код Управе за трезор – два примерка оверена и потписана, (уколико удружење нема свој меморандум, навести основне податке о удружењу – назив, седиште, ПИБ, матични број).

Изјаве, обрасце и документа у писаној форми доставити на писарницу Градске управе за опште послове, шалтер сала Градске куће (Трг слободе бр. 1) или поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и слично) на адресу: Градска управа за спорт и омладину, Ул. Жарка Зрењанина бр. 2, 21101 Нови Сад.

О потписивању Уговора бићете благовремено обавештени.

________________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕЗЕ ПОСЛЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2023-11-09T19:33:55+01:0009. 11. 2023|