Решење о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује  Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2024. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма

РЕШЕЊЕ Нови Сад град младих 2024.

Смернице за конкурисање, спровођење и извештавање Нови Сад град младих у 2024.

__________________________________________________________________________

ОБАВЕЗЕ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Потребно је доставити, са датумом не ранијим од датума доношења Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2024. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма:

1. Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису обезбеђена из других извора,

2. Изјаву о непостојању сукоба интереса,

3. Мониторинг изјаву (Доставља искључиво савез удружења/удружење које ће реализовати мониторинг одобреног програма), и.

4. Обрасце и документа за отварање посебног наменског динарског подрачуна Управе за Трезор, и то:

  • Картон депонованих потписа лица корисника јавних средстава (КЈС) овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима са подрачуна – попуњава се електронски и доставља у два примерка потписан и оверен, и
  • Оверени потписи лица овлашћених за заступање на прописаном обрасцуОП Образац – два примерка, могу се доставити и фотокопије документа.

Упутство за отварање подрачуна

Изјаве, обрасце и документа у писаној форми доставити на писарницу Градске управе за опште послове, шалтер сала Градске куће (Трг слободе бр. 1) или поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и слично) на адресу: Градска управа за спорт и омладинуУл. Жарка Зрењанина бр. 221101 Нови Сад.

Након отварања подрачуна од стране Управе за трезор, потребно је електронским путем доставити податке о подрачуну отвореном код Управе за трезор у сврху сачињавања Уговора о реализацији програма/пројекта на мејл адресу: kzm@uprava.novisad.rs.   

О потписивању Уговора бићете благовремено обавештени.

__________________________________________________________________________

ОБАВЕЗЕ ПОСЛЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Образац Меничног овлашћења 2024.

_____________________________________________________________

Образац извештаја 2024.

Сумарна табела 2024.

Табела за спецификацију трошкова 2024.

____________________________________________________________________________

ОБАВЕЗЕ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА

Овлашћење за преузимање менице 2024.

ИЗЈАВА О УКИДАЊУ ПОДРАЧУНА

2024-02-26T15:24:53+01:0026. 02. 2024|