Обавештење за достављање извештаја о реализацији програма и пројеката у 2023. години

У складу са чланом 14. став 1. Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20), носилац одобреног програма и пројекта дужан је да по завршетку програма и пројекта на прописаним обрасцима достави завршни наративни и финансијски извештај о реализацији програма и пројекта и утрошку средстава у року од 30 дана од дана његовог завршетка.

ПОДСЕТНИК:

Савез/удружење које није предало Извештај о реализацији програма/пројекта (У даљем текту: пројекат) за претходну годину до тренутка расписивања конкурса у 2024. години, неће моћи да буде финансирано конкурсом, а савезу/удружењу код којих су евидентирани проблеми у извештавању умањиће се укупни бодови највише за пет (5).

Наративни извештај о реализацији пројекта чине:

а) Образац извештаја о реализацији пројекта (правилно попуњен, потписан, оверен печатом од стране лица овлашћеног за заступање Носиоца пројекта);

б) Саопштења из медија у вези с пројектом/прес клипинг;

в) Примерак електронских или штампаних публикација насталих у току реализације пројекта, промотивни материјал који је израђен и коришћен у склопу промоције и реализације пројекта;

г) Листа учесника активности, извештаји са обука, фотографије/видео, записници и слично.

Финансијски извештај о реализацији пројекта чине:

а) Сумарна табела за финансијски извештај (правилно попуњену, потписану, оверену печатом од стране лица овлашћеног за заступање Носиоца пројекта);

б) Табела за спецификацију трошкова (правилно попуњену, потписану, оверену печатом од стране лица овлашћеног за заступање Носиоца пројекта);

в) Фотокопија комплетне документације о утрошеним средствима, и то:

– Изводи о стању и променама средстава на подрачуну Управе за трезор,

– Уговори о ангажовању (радном, хонорарном и волонтерском) и ППП-ПД образац или рачуне из омладинске или студентске задруге и упут на рад,

– Фотокопије рачуна.

Неопходно је да сва документа из комплетне документације буду оверена печатом и потписан од стране лица овлашћеног за заступање носиоца пројекта.

Након достављања уредног Извештаја о реализацији пројекта и његове контроле, меница се враћа заступнику носиоца пројекта, који је дужан да је лично преузме или овласти друго лице за њено преузимање, уз потписивање Изјаве о преузимању менице, а о којем преузимању ће исти бити благовремено обавештен од стране Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада – Канцеларије за младе.

Обрасци су доступни на ЛИНКУ.

2024-01-15T09:23:23+01:0015. 01. 2024|