Усвојен је Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период од 2019-2022. године

Град Нови Сад препознаје потребу за планским и дугорочним решавањем проблема младих, уз креирање мера и услуга прилагођених стварним потребама младих у конкретној средини, као и економичније коришћење постојећих ресурса кроз умрежавање институција и организација. Локални акциони план за младе је стратешки документ који дефинише ове приоритетне проблеме и потребе младих, даје смернице за њихово решавање и подстиче оснаживање и партиципацију кроз равномерну укљученост младих у изградњу бољег друштва.

Након иницијалног састанка Комисије за израду Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019 – 2022. године (поред председника и заменика председника броји 26 чланова), одржан је низ састанака 9 тематских група подељених према областима: образовање младих, запошљавање младих, здравље младих, култура и слободно време младих, волонтирање и активизам младих, безбедност младих, информисање младих, млади у заштити животне средине и одрживом развоју и социјална политика према младима.

Нацрт Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2019. до 2022. године је производ заједничког вишемесечног деловања бројних субјеката омладинске политке којим координише Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе. У изради учествују представници локалне самоуправе, образовних, здравствених, социјалних и културних установа, представници полиције, спортских клубова, удружења грађана и сами млади.

У периоду од 16. до 25. октобра 2018. године, компанија Ninamedia је спровела истраживање положаја и потреба младих на територији Града Новог Сада на узорку од 1000 испитаника старости од 15 до 30 година (у узорку заступљени градски и ванградски део, све месте заједнице).

Урађена је анализа институција и организација према попуњеним упитницима за процену капацитета субјеката омладинске политике Града Новог Сада, као и деск анализа постојећих докумената који се директно или индиректно баве младима и извештаја о реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2015-2018. године.

Током три недеље одржано је 27 фокус група, на више локација у граду, са укупно 167 учесника – представника 70 организација, представника 27 институција које се директно или индиректно баве младима и самих младих, а одржано је и 18 састанака Групе за подршку изради ЛАП-а у простору Канцеларије за младе, Аполо центар.

Мишљења и ставови младих, кроз спроведено свеобухватно истраживање, обрађени су и уграђени у полазну основу за планирање свих даљих активности.

На основу анализе тренутног стања, актуелних политика, актера и ресурса (материјалних, техничких и људских), постављени су циљеви за сваку од наведених области, који дају смернице актерима омладинске политике на локалном нивоу, на који начин и у којим питањима младима треба подршка. За сваки циљ формулисане су мере – активности које треба реализовати да би се циљеви остварили, као и индикатори за сваку од њих, који ће обезбедити праћење и мерљивост остварених промена.

Нацрт Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2019. до 2022. године који су усвојили Комисија и Савет за младе на територији Града Новог Сада, Градско веће упутило је на јавну расправу у периоду од 3. јануара до 4. фебруара 2019. године. Дана 30. јануара 2019. године у Плавој сали Скупштине Града одржана је јавна дискусија у оквиру јавне расправе. По прикупљању сугестија и предлога на Нацрт, Савет за младе на територији Града Новог Сада донео је закључак о усвајању Нацрта локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2019. до 2022. године са изменама и допунама пристиглим током јавне расправе у периоду од 03. јануара до 04. фебруара 2019. године.

Предлог Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2019-2022. године Градско веће доставило је Скупштини Града Новог Сада која га је у предложеном тексту усвојила 20. фебруара 2019. године.

ЛАП можете преузети испод:

Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2019 -2022. године

2019-02-27T09:44:09+00:0022. 02. 2019|