Подсетник за ОЦД о обавези подношења редовног годишњег финансијског извештаја или изјаве о неактивности АПР-у

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог указује организацијама цивилног друштва да у складу са одредбама Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021-и др. закон), и то члановима 2. став 1. тачка 2) и 4. став 1, удружења, задужбине и фондације су у обавези да Регистру финансијских извештаја који води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), у законском року, односно до 31. 3. 2022. године, поднесу редован годишњи финансијски извештај или изјаву о неактивности за претходну 2021. годину.

Такође, Министарство указује да су за непоступање у смислу наведених законских одредаба прописане казне и то:

Новчаном казном од 100.000 динара до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ удружење, задужбина или фондација ако не достави Агенцији финансијске извештаје, документацију уз финансијске извештаје и Статистички извештај ради јавног објављивања, на начин и у роковима прописаним одредбама чланова 44-46. Закона о рачуноводству, а за исти привредни преступ, новчаном казном од 20.000 динара до 150.000 динара, казниће се и одговорно лице, односно лице овлашћено за заступање удружења, задужбине или фондације.

2022-03-21T18:58:29+01:0021. 03. 2022|