Обавезе после потписивања уговора – ЛАП 2021.

Носилац пројекта се обавезује да у року од седам (7) дана од дана закључења уговора, као инструмент обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за случај неизвршења уговорне обавезе и повраћај неутрошених средстава, Градској управи за спорт и омладину – Канцеларији за младе достави:

  1. Регистровану бланко соло меницу – основ издавања менице је шифра 10 (остало), са клаузулом „без протеста“, потписану оригиналним потписом од стране овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, оверену,
  2. Захтев за регистрацију менице,
  3. Копију депо картона (оверен од стране Банке новијег датума),
  4. Копију овереног ОП обрасца, и
  5. Менично овлашћење за попуну менице, које мора да гласи на износ одобрених средстава и да буде са роком важења најмање 120 дана након истека рока за реализацију пројекта.

Меницу и пратећу документацију потребно је доставити Градскoј управи за спорт и омладину, Ул. Жарка Зрењанина бр. 2, II спрат, канцеларија број 31, радним данима у времену од 12.00 до 14.00 часова.

Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе ће пренос одобрених средстава извршити након што носилац пројекта достави меницу са свом пратећом документацијом.

Меница се враћа заступнику носиоца пројекта, који је дужан да је лично преузме или овласти друго лице за њено преузимање, уз потписивање Изјаве о преузимању менице, а то све након достављања уредног Извештаја о реализацији пројекта и његове контроле.

Образац Меничног овлашћења (молимо да попуните све познате податке)

2021-07-13T10:51:35+02:0013. 07. 2021|